Vores politikker

Mobbepolitik

Mobning er, når fællesskabet ikke er for alle:

En gruppe eller en persons systematiske forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person, på et sted, hvor denne person er mere eller mindre ‘tvunget’ til at opholde sig.

På Druestrup Friskole vil vi ikke acceptere at nogen udsættes for mobning. Vi tilstræber en livsglad, varm og respektfuld omgangstone, hvor alle på skolen udviser respekt og tolerance for hinanden – dette ønsker vi i alle vores menneskelige relationer. Mobning tager vi meget alvorligt, og der vil, som ved andre brud på andre regler, blive taget initiativ til at elevens adfærd markant ændrer sig.

Mobbepolitik

Den bedste forebyggelse mod mobning er at tage initiativer til at sikre børnenes trivsel samt et godt fysisk og psykisk læringsmiljø. Alle har et medansvar for trivslen både forældre, personale og elever.

Skolen forebygger bl.a. ved:

  • Klare og tydelige samværsregler, som jævnligt tages op i klasserne, så respekt, ansvarlighed og medejerskab for reglerne er en selvfølge for alle.
  • Tæt forældrekontakt.
  • Træningsforløb af sociale kompetencer i klassen.
  • Afholder trivselsdag
  • Klasseteamet drøfter proces for klassens og den enkelte elevs sociale udvikling.
  • Inddragelse af elevrådet bl.a. gennem arbejdet med trivsel, regler på skolen mm


Handling

Konstateres der mobbesignaler vil klasselæreren/teamet gennem dialog møde de involverede elever. Der udarbejdes klare aftaler om fremtidig adfærd og samvær. Forældrene orienteres af klasselærerne, der opfordrer de implicerede parter til at kontakte hinanden for at få en konstruktiv dialog om de vanskeligheder, der er børnene imellem. Erfarer teamet, at der ikke opnås den ønskede forståelse og trivsel i klassen, inddrages skolelederen. Herefter udarbejdes en handlingsplan for det videre forløb.

Handlingsplan

  • Forældrene vil blive indkaldt til møde
  • Individuelle samtaler med elever og forældre
  • Evt. inddragelse af skolen socialrådgiver, skolesundhedsplejerske og evt. skolens tilknyttede psykolog

Viser der sig, trods de overstående tiltag, fortsat at være elever, for hvem samværsreglerne og trivslen i klassen ikke respekteres eller værdsættes, kan det medføre at samarbejdet mellem eleven og skolen må ophøre.