Grobund for et godt læringsmiljø på...

Druestrup Friskole

Druestrup Friskole er med Grundtvigs ord en skole for livet, der giver eleverne gode og nyttige kundskaber med henblik på deres fremtid som samfundsborgere og erhvervsudøvere. Skolen skal gøre eleverne til vågne, levende og medlevende mennesker. Vi udvikler det ”hele menneske”, så barnets fornuft, fantasi og følelser styrkes gennem samtale, fortælling, sang, oplæsning, dramatik og leg.

Ethvert menneske lever i en bestemt historisk og kulturel sammenhæng. Derfor må historie, litteratur, den danske sang, de bibelske fortællinger, sagn, sagaer, eventyr, myter og lignende høre til skolens arbejdsstof.

Skolen møder eleverne på en sådan måde, at de frit og trygt kan tænke, tro og tale og udvikle forståelse for det ansvar, friheden er forbundet med.

Karaktergennemsnit af bundne prøver

Se mere om vores uddannelsesstatistik på børne- og undervisningsministeriet

0
Gennemsnit
0
Dansk
0
Engelsk
0
Matematik
0
Naturfag

Se mere om vores uddannelsesstatistik på børne- og undervisningsministeriet

Friskolens formål og værdier

Druestrup Friskole er en grundtvig-koldsk friskole med kristne værdier, der har til formål at danne og uddanne vores elever, så eleverne rustes fagligt, socialt og menneskeligt til livet og tilværelsen. Dette gøres ved at styrke børnenes nysgerrighed og tro på fællesskabet og derigennem gøre dem i stand til både at være og at lære, gribe og begribe.

Grundtvig-koldske værdier

Druestrup Friskoles værdier tager afsæt i Grundtvigs tanker om livsoplysning og Kolds tanker om skolen. Ifølge Grundtvig må mennesket forstå sig selv i den historiske og kulturelle sammenhæng, det indgår i. Det kaldes historisk-poetisk undervisning, når læring sættes ind i en fortællende og poetisk ramme, der styrker fornuft, fantasi og følelser.

Fællesskab

Alle elever og voksne mødes til morgensamling hver morgen. Vi synger sammen og giver eleverne en oplevelse af at være en del af et forpligtende og betydningsfuldt fællesskab baseret på tillid og trivsel. Med sang og fortælling får vi en oplevelse af nærvær, samhørighed, og vi udvikler evnen til at lytte og forstå, ligesom koncerter, teater og fremlæggelser giver os mod til at stå frem og ytre os. Vores fællesskab har fokus på styrke frem for fejl, vi øver os hele tiden i at se hinanden som vigtige og ligeværdige, og alle skal føle sig trygge på Druestrup Friskole.

Vi lægger vægt på traditioner og markeringer af årstiderne samt fælles arrangementer, der binder os sammen på tværs af årgange som f.eks. emneuger og lejrskole.

Demokrati & medejerskab

Druestrup Friskole er en demokratisk skole, der inddrager elever, ansatte og forældre i skolens dagligdag og udvikling. Forældrene tegner skolen gennem generalforsamlingen og arbejdet i bestyrelsen. Man har som forælder et naturligt medejerskab af skolen og forventes at tage del i skolens liv. Elevernes ansvarsfølelse og selvbevidsthed styrkes ved at inddrage dem i klassernes hverdag, i elevrådet og skolen som helhed. 

Undervisningen bygger på den levende vekselvirkning mellem elev og lærer, skole og samfund, det nære og de store verdensmål med et aktivt medborgerskab som mål. Vi har fokus på faglighed, kreativitet og læring i fællesskab. 

Grøn dannelse

Druestrup Friskole er en grøn skole. Vi ser det som en vigtig del af vores dannelsesopgave, at alle får forståelse for og bliver i stand til at tage ansvar for naturen og værne om vores ressourcer samt arbejde for forandringer, der skaber en mere bæredygtig fremtid. 

Druestrup friskole